Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Wille Miejskie sp. z o.o. Skarbówka sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 100/3; 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0000849789, posiadającą numer NIP: 7831821192, REGON: 386505991 (dalej jako „Administrator”)

Dane kontaktowe: biuro@skarbowka.com

II. Cele, podstawy i okres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową, co stanowi realizację obowiązków podatkowych i rachunkowych nakładanych na strony przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Zakres przetwarzanych danych

Dane podlegające przetwarzaniu obejmują: imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe udostępnione zostaną podmiotom współpracującym z administratorem
w związku i w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych między stronami umowy/umów, w tym kancelariom adwokackim/radcowskim, pośrednikowi nieruchomości, hostingodawcy, obsłudze IT, podwykonawcom, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji, sądów, komorników w ramach wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub obrony/dochodzenia swoich praw.

V. Okres

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

 1. w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celach archiwalnych (dowodowych) – przez okres potrzebny do jej wykonania, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa w celu zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,
 2. w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową – przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa, jakie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych- jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w określonym zakresie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu zawarcia umów oraz ich wykonania.